การจัดสรรงบประมาณ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:49โดยนางเสาวณีย์ สมดี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการประชุมจัดทำแนวทางทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ โรงเรียนดีประจำตำบล ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2559 ณโรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ให้มีคุณภาพและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่การปฏิบัติที่ดีที่เน้น 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์และการมีรายได้ระหว่างเรียน            ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งโอนงบประมาณเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป (ทดสอบการอบรมทำเว็บวันที่ 29 มิ.ย.59)
Ċ
นางเสาวณีย์ สมดี,
28 มิ.ย. 2559 21:49
Comments