ทำเนียบบุคลากร

 
ายประวิทย์  จิตเสนาะ  (Mr.Prawit  Jitsnoor)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                31 ธันวาคม   2502
วดป.ที่บรรจุ             2  มิถุนายน  2523
วดป.ตำแหน่ง ศน.    1  ตุลาคม    2533
วดป.เกษียนอายุ     30  กันยายน  2563
Prawit@esdc.go.th
08-6244-5870
หมายเหตุ  เกษียณอายุแล้ว 30 กันยายน 2563

 
 
นายลือชัย  สุรมิตร (Mr.luedchai  Suramit)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                 8  ตุลาคม      2501
วดป.ที่บรรจุ           16  มิถุนายน    2520
วดป.ตำแหน่ง ศน.    8  พฤษภาคม 2528
วดป.เกษียนอายุ     30  กันยายน    2562
learchai@esdc.go.th
08-9581-4994
หมายเหตุ เกษียณอายุแล้ว 30 กันยายน 2563

 
 
นางอำพา  ประทุมชัย (Mrs.Ampa  Pratoomchai)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                 27 พฤศจิกายน 2502
วดป.ที่บรรจุ               1 กรกฎาคม   2526
วดป.ตำแหน่ง ศน.    11  มกราคม     2533
วดป.เกษียณอายุ   
   30 กันยายน     2563
Ampa@edsc.go.th
0819776572
หมายเหตุ  เกษียณอายุแล้ว 30 กันยายน 2563
 างเสาวณีย์  สมดี (Mrs.Saowanee  Somdee)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                13  มิถุนายน  2504
วดป.ที่บรรจุ             1  กรกฎาคม 2526
วดป.ตำแหน่ง ศน.  25  กันยายน   2534
วดป.เกษียณอายุ     30  กันยายน   2564

saowanee@edsc.go.th
08-1967-8658
 
นางจีรพรรณ  แสงชัย
Jerapan  sankchai
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ij2503@esdc.go.th
09-1835-8955

หมายเหตุ  ลาออกจากราชการ 
 
นางสาวเฉลียว  กันนิกา (MissChaliaw  KanniKa)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                 23  พฤษภาคม 2506
วดป.ที่บรรจุ             28 ตุลาคม       2529
วดป.ตำแหน่ง ศน.    27 กรกฎาคม   2538
วดป.เกษียนอายุ      30 กันยายน     2566

chaliaw@esdc.go.th
08-1877-6463

หมายเหตุ  ลาออก
 
นายประกิต  สารเสนา (Mr.Prakit  Sarnsena)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                 18  กันยายน    2507
วดป.ที่บรรจุ             25  เมษายน    2534
วดป.ตำแหน่ง ศน.    21  กุมภาพันธ์ 2544
วดป.เกษียนอายุ      30  กันยายน    2567

pragit@esdc.go.th
08-9949-1237
 
นายพรศักดิ์  ทรัพยะสิทธิ์ (Mr.Pornsuk  suppayasit)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                 18 กันยายน    2503
วดป.ที่บรรจุ             25 เมษายน    2534
วดป.ตำแหน่ง ศน.    21 กุมภาพันธ์ 2544
วดป.เกษียนอายุ      30 กันยายน    2563

ponsuk@esdc.go.th
08-9720-1353
 
นางสุดาพร  สายแวว(Mrs.Sudaporn  Saiweaw)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                 27 กรกฎาคม 2504
วดป.ที่บรรจุ               4 ตุลาคม    2525
วดป.ตำแหน่ง ศน.      5 กันยายน  2554
วดป.เกษียนอายุ   
    30 กันยายน  2564

sudaporn@esdc.go.th
08-9949-1548

ย้ายไปศธจ.อุบลฯ
 
นางสาวจรัญญาภรณ์  พจน์ธีรมนตรี
Jarunyaporn  Potteeramontre
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
jarunyaporn@esdc.go.th
08-1072-6392
ย้ายไปศธจ.อุบลฯ
 
นางสาวชื่นพจี   มนต์ขลัง(Misschuenpagee  Monklang)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                 15  พฤษภาคม  2507
วดป.ที่บรรจุ               2  พฤษภาคม  2537
วดป.ตำแหน่ง ศน.      8  มิถุนายน     2552
วดป.เกษียนอายุ   
  30   กันยายน     2567

chuenpagee@esdc.go.th
08-1730-1379


 
นางสุวิมล  ไวยารัตน์ (Mrs.Suvimol  Waiyarat)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                   7  ธันวาคม  2518
วดป.ที่บรรจุ             26  มิถุนายน  2541
วดป.ตำแหน่ง ศน.      5  กันยายน   2554
วดป.เกษียนอายุ   
   30  กันยายน   2579

suvimon2559@esdc.go.th
08-1068-2152
ย้ายไปศธจ.อุบลฯ
 
นางสาวพิไลลักษณ์  หมั่นวงศ์(MissPilailak  Munwong)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                16  มีนาคม    2520
วดป.ที่บรรจุ             3   กรกฎาคม 2544
วดป.ตำแหน่ง ศน.  23   มกราคม   2555
วดป.เกษียนอายุ     30   กันยายน  2580

pilailakm@esdc.go.th
08-7245-871
4


 
นายพงศธร  แก้วอร่าม(Mr.Pongsatorn  Kacwaram)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                23  กันยายน    2512
วดป.ที่บรรจุ            16  กุมภาพันธ์ 2539
วดป.ตำแหน่ง ศน.   23  สิงหาคม   2553
วดป.เกษียนอายุ      30  กันยายน   2571
pongsatorn@esdc.go.th
08-1878-3091
 นายไสว  วรรณรัตน์(Mr.Swai  woinarat)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                 31 มกราคม    2500
วดป.ที่บรรจุ            18 พฤษภาคม 2525
วดป.ตำแหน่ง ศน.   29 กันยายน    2537
วดป.เกษียนอายุ      30 กันยายน    2560
Swai@esdc.go.th
08-0426-7038
 
นางณฐมน  คุนิรัตน์(Mrs.nathamon  kunirat)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                 18  สิงหาคม    2512
วดป.ที่บรรจุ               1  กรกฎาคม  2535
วดป.ตำแหน่ง ศน.    22  มกราคม    2546
วดป.เกษียนอายุ       30  กันยายน   2572

nathamon@esdc.go.th
08-2376-5356
ช่วยราชการ ศณฐ.
 
นายคัมภรี์   เจริญราษฎร์(Mr.Kumpee  charoenrat)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                  28  พฤษภาคม 2511
วดป.ที่บรรจุ             15   ตุลาคม       2536
วดป.ตำแหน่ง ศน.      8   มิถุนายน    2552
วดป.เกษียนอายุ   
   30   กันยายน     2571

Kamphi2511@esdc.go.th
09-3497-6536
ย้ายไปศธจ.อุบลฯ
 
นายธีรศักดิ์  บุญทรง(Mr.Teerasak  Boonsong)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด               17  พฤศจิกายน 2516
วดป.ที่บรรจุ            8   มิถุนายน     2541
วดป.ตำแหน่ง ศน.   8   มิถุนายน     2552
วดป.เกษียนอายุ   
 30   กันยายน     2577

teerasuk@esdc.go.th
08-7870-7482

 นางสาวสุนิภา  ไพบูลย์พิมพ์(MissSunipha  Phaiboonphim)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
วดป.เกิด                  4  กุมภาพันธ์ 2509
วดป.ที่บรรจุ              1  ตุลาคม     2533
วดป.ตำแหน่ง ศน.   21  มิถุนายน   2543
วดป.เกษียนอายุ      30  กันยายน   2569

nitessk6@esdc.go.th
08-5027-2600

ย้ายไปศธจ.อุบลฯ